donderdag 26 april 2018

Waterschap Limburg doodde 15 bevers (2)
Het Waterschap Limburg doodde in de eerste vier maanden van dit jaar 15 bevers. In een persbericht zette Waterschap Limburg (WL) de noodzaak daarvan uiteen. (zie blog van 24 april)  Op de vele vragen die er bij mij nog overbleven kreeg ik uitgebreid antwoord. Te uitgebreid om dat in één blog te proppen, dus ik doe dat in delen.Gisteren ging het over de wijze van vangen en doden. In dit blog gaat het over de situatie in Obbicht die aanleiding gaf om  bevers te vangen.Daarna volgen:

3. Mijn ervaringen met de bevers in Obbicht.

4. Wat doen we met gevangen/gedode bevers?

5. Toekomst

 

In het bronnengebied van de Kingbeek, ten zuiden van Obbicht in de gemeente Sittard-Geleen, was volgens WL ingrijpen nodig om de watertoevoer naar het Kasteel Obbicht te garanderen. Door de bouw van diverse dammen werd het waterpeil in de kasteelgracht te laag en dat was schadelijk voor de fundamenten van kasteel. Het gebouw, de tuin en de omliggende tuinmuren, bruggen en kasteelhoeve zijn Rijksmonumenten.


In de bronnen is sprake van een uniek ecosysteem dat verder nergens in Nederland voorkomt. Door de dammenbouw dreigde dit ecosysteem te vernatten en verloren te gaan. Volgens de woordvoerster van WL verdronken de bronnen en was het sediment niet meer schoon. Eén en ander leidde tot veel ongenoegen bij de Werkgroep Kingbeek van het IVN. Ik weet veel van bevers, maar heb weinig verstand van flora, fauna, ecologische processen en morfologie van dit watersysteem. Ik kan er geen zinnig woord over zeggen, maar Wikipedia meldt het volgende: De Kingbeek wordt gevoed door een waterader met grondwater uit het middenterras van de Maas. Het bronwater stroomt vanuit een komvormig bekken door een essenbronbos richting Obbicht. In het bos watert een zevensprong via een verzameltak af op de hoofdstroom van de beek. Het Kingbeekdal, in het bijzonder het bronnengebied, heeft door het bronwater een rijke flora en fauna. Naast de bosanemoon en de slanke sleutelbloem treft men hier zeldzame planten aan waaronder de zwartblauwe rapunzel en het paarbladig goudveil. Onder de vogelsoorten is het ijsvogeltje een zeer bijzondere gast. De Kingbeek kent een grote verscheidenheid aan waterorganismen die sterk afhankelijk zijn van heersende milieuomstandigheden zoals de stroomsnelheid, de waterkwaliteit, de watertemperatuur en de aard van de beekbodem en -oevers. Hierbij valt te denken aan vlokreeften, kokerjuffers, platwormen, slakken, waterpissebedden, kevers en wantsen.In de afgelopen jaren moest WL dagelijks naar het gebied om de dammen te verlagen of weg te halen. Soms als ik in het gebied was zag ik wel eens een werknemer met een hark lopen. Langs de beek lagen altijd grote hopen van de weggehaalde dammen (zie foto). Ze liggen er nog. 
De bevers bouwden hun dammen elke nacht weer op. Er zijn buizen in de dammen geplaatst om de bevers te foppen en te proberen het waterpeil op een aanvaardbaar niveau te houden. Er kwam extra mankracht van een werknemer van een Sociale werkplaats. Het mocht allemaal niet baten.Eigenaar van een deel van het gebied is NatuurMonumenten. Zij stemden in met het plan van WL om hier bevers te vangen en te doden. Ik vroeg hen waarom ze akkoord gingen en kreeg het volgende antwoord: "We hebben de vraag gekregen van het Waterschap om onze medewerking te verlenen omtrent het verwijderen van de bevers uit het Kingbeekbronnengebied. We hebben gevraagd wat de beweegreden was. Dit was onder andere natuurwaarden van bronmilieus, de reden die relevant was voor de eigendommen van Natuurmonumenten. We hebben dit laten nakijken en dat bleek inderdaad het geval. We hebben toen aangestuurd om eerst alternatieven te benutten en dit hebben ze alsnog gedaan door een raster te zetten zodat opzwemmen vanuit de Maas minder gemakkelijk zal zijn. Of dit effectief genoeg is zal moeten blijken.

Uiteindelijk heeft het Waterschap de maatregelen genomen buiten ons eigendom zo blijkt en was officiële toestemming namens Natuurmonumenten niet nodig." 


Toen ik in de gaten kreeg dat hier bevers werden gevangen heb ik mij afgevraagd of WL op deze locatie niet prachtig het project ‘Bevermaatjes’ zou kunnen toepassen. Bevermaatjes zijn vrijwillige natuurhulpen die helpen om overlast door bevers te voorkomen door regelmatig te controleren en bevers te ontmoedigen door het verlagen of verwijderen van dammen. In het gebied Schuitwater is WL al van start gegaan met een pilotproject.


De woordvoerster gaf aan dat in het Bronbos het Bevermaatjesproject niet is toegepast, maar dat het mogelijk wel gaat gebeuren als zich hier in de toekomst weer bevers gaan vestigen.


Waterschap Limburg heeft hier 8 bevers gedood. Het leefgebied is vervolgens ongeschikt gemaakt doordat alle dammen zijn verwijderd en ook de burcht is gesloopt. In een volgend blog meer over de bevers van Obbicht.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten