woensdag 30 december 2015

Nog een vernielde dam

"Zitten hier ook bevers?", vaagt mijn dochter verbaasd. We wandelen door Nationaal Park De Meinweg en dalen vanaf Vlodrop Station af naar de Dalheimer Mühle. Nou, voordat we daar zijn heb ik de bevers al geroken en hebben we de eerste beversporen gezien. 

Er volgen er deze dag nog veel meer, oude en verse sporen. Een schitterende biotoop voor de bevers. Het doet me denken aan de Ardennen. Prachtig, wat een verrassende wandeling!

Minder leuk is het zien van een vernielde dam. Waarom in vredesnaam? Wie heeft hier last van een lichtelijk verhoogde waterstand? Op de foto is duidelijk te zien dat het water enkele decimeters hoger heeft gestaan.

dinsdag 29 december 2015

Bevers weggepest


De bevers in de kleine beken in Midden Limburg hebben het zwaar te verduren. Telkens worden door waterschap Roer en Overmaas hun dammen vernield. Soms voor een deel verlaagd, maar meestal helemaal verwijderd. 

En dat terwijl de natschade mijns inziens helemaal niet zo groot is. Bovendien zijn er alternatieven, zoals het aanbrengen van buizen om de bevers te foppen. Daardoor wordt de dam niet al te hoog. Bever tevreden, waterschap tevreden, zou ik zeggen.

Vanmorgen liep ik langs de Pepinusbeek en de Putbeek. Bij beide beken is te zien dat geregeld de dammen worden verwijderd. De bevers bij de Putbeek zijn al enkele keren verhuisd; simpelweg omdat ze zijn weggepest, neem ik aan. 


Nu zaten ze weer in de buurt van hun oude plek. Ik zag er een paar alternatieve onderkomens, holen, deels ingestort en gerepareerd met takken. Bij èèn ervan hoorde ik de bever in zijn hol.


donderdag 17 december 2015

Bevers beschermen betekent: bevers beheren


ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer en het Limburgs Landschap kwamen vandaag met een verklaring over de toekomst van het beverbeheer in Limburg, de provincie waar ik woon en waar ik zoveel van dit bijzondere knaagdier geniet. 
Afwezig in dit rijtje van 3 is NatuurMonumenten, de organisatie die in Limburg veel gebieden beheert waar bevers wonen. Dat verwondert mij. 
Voor het eerst wordt ook openlijk door deze drie natuurorganisaties gesproken over het, in het uiterste geval, doden van dieren. Dat zal nog wel de nodige reacties oproepen, verwacht ik.
Overigens kan ik mij goed vinden in de onderstaande tekst, want in de toekomst zullen er steeds vaker beheersmaatregelen genomen moeten worden. 
Ik zag daar juist vandaag weer een voorbeeld van  toen ik een werknemer van het waterschap tegenkwam die zojuist een beverdam had verlaagd. Waar mogelijk, wil ik graag meehelpen om draagvlak voor de bever te behouden.

Lees hieronder het persbericht:

Bevers in Limburg, van knuffeldier naar bevermanagement


De bever heeft na tweehonderd jaar afwezigheid zijn plek in de Limburgse natuur, sneller dan verwacht, weer helemaal gevonden. Het gaat goed met de beverpopulatie en zijn effecten in de natuur zijn indrukwekkend. De bever zorgt voor een meer natuurlijke waterhuishouding en hij brengt openheid en afwisseling in eentonige oeverbossen. 

Af en toe laten bevers ook buiten de natuur hun invloed gelden. Dat zal vaker gebeuren, nu de soort zich uitbreidt. Wanneer beveractiviteiten onacceptabele waterschade of graafschade in landbouwgebieden veroorzaken, zullen ter plekke passende maatregelen worden genomen. Dit moet zorgvuldig gebeuren, door een bevoegde instantie. De bever is immers een beschermde soort. Maatwerk en communicatie zijn daarbij van groot belang. De handelwijze bij problemen is sinds 2007 beschreven in het 'Beverprotocol' van de Limburgse waterschappen. Daarnaast heeft de provincie Limburg in 2015 een Bevermanagement plan opgesteld, als onderdeel van het “Faunabeheerplan Limburg 2015-2020”. Dit laatste houdt in dat - wanneer alternatieven zoals het plaatsen van een raster, schadevergoeding, aankoop van leefgebied of overplaatsing echt niet meer mogelijk zijn - bevers gedood kunnen worden. Het ligt voor de hand om alleen die bevers te verwijderen of te doden die onacceptabele problemen veroorzaken, zoals belangrijke schade in landbouwgebied of graafschade aan dijken. In de natuurgebieden zal echter altijd een gezonde populatie gehandhaafd worden. Voor een evenwichtige aanpak heeft Limburg gekeken naar de Duitse deelstaat Beieren, waar men al jarenlang ervaring heeft met bevermanagement en waar 15.000 bevers leven in een gebied twee keer zo groot als Nederland. In Limburg wordt het aantal bevers in 2015 geschat op circa 500. De bijzondere dieren hebben de natuurbelevingswaarde en betrokkenheid van mensen in tal van natuurgebieden sterk vergroot. Het is belangrijk dat dit draagvlak voor de bever behouden blijft. Daarom is het zaak de problemen beheersbaar te maken, met bevermanagement en een goede communicatie. Provincie, waterschappen, faunabeheereenheid, agrariërs, natuurorganisaties, Rijkswaterstaat en beverdeskundigen staan aan de lat om dit samen te bereiken.De bever maakt duidelijk dat ruimte geven aan (water)rijke natuur met bijzondere soorten alleen mogelijk is als we in gebieden die het stempel natuur niét dragen,ruimte kunnen geven aan maatregelen zoals beverbeheer, wanneer dat nodig is. Bevers beschermen betekent ook bevers beheren.

ARK Natuurontwikkeling
Staatsbosbeheer
Stichting het Limburgs Landschap

=======================================================================================

Omdat ik mij verbaasde over het ontbreken van NatuurMonumenten als ondertekenaar van dit persbericht, vroeg ik om opheldering. Die kreeg ik enkele weken later van een stafmedewerker ecologie. Hieronder een deel van het antwoord


We kiezen er als grote ledenorganisatie in de regel voor om naar buiten toe onze eigen communicatielijn te volgen zodat voor de buitenwereld ook helder blijft wie waar verantwoordelijk voor is, daar zelf over bericht en daar ook op aangesproken kan worden.
Bovendien leek het ons effectiever als we bij toerbeurt af en toe positieve berichten in de media brengen in plaats van eén keer een gezamenlijk ondertekend bericht.


Duidelijk dus, dat het ontbreken van NatuurMonumenten als mede-opsteller van dit bericht een bureaucratische reden heeft. Het heeft dus niets te maken met de inhoud van het bericht. Ik vind het persoonlijk een onverstandige keus van NatuurMonumenten om niet met de andere grote natuurorganisaties gezamenlijk naar buiten te treden. maandag 14 december 2015

Bevers die de bioscoop niet haalden

Wat de bioscoopfilm niet haalde.....

Voor de bioscoopfilm "Holland, Natuur in de Delta" filmde ik in 2015 bevers bij daglicht. Diverse van mijn shots en geluidsopnamen waren op het grote doek te zien. Toch bleef er veel mooi materiaal liggen. Wat dat is zie je in dit filmpje. Klik op bovenstaande link.

Wil je meer weten over bevers en mijn werk? Kijk dan op mijn Facebookpagina: "Bevers in Nederland of op dit blog: 

Ik geef beverlezingen, ik verkoop mijn boek "Avonden aan de Waterkant: (ook bij Bolcom) en mijn bever-dvd's.

Wil je meer weten? Mail me op willydekoning@home.nl

dinsdag 1 december 2015

Laat die boom toch liggen!
Soms begrijp ik niets van de eigenaren van terreinen waar bevers leven. 

Of het nu particuliere eigenaren zijn of natuurinstanties, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, noem maar op.Al heel vaak zag ik dat omgeknaagde bomen, of bomen waar de bever nog bezig is met knagen, worden verwijderd. 

Het kan zijn dat dit om veiligheidsredenen gebeurt, zodat er geen slachtoffers vallen als de boom om gaat. Maar waarom blijven de bomen dan niet als voedsel beschikbaar voor de bever? 


 
Vandaag zag ik weer zo'n staaltje onbegrijpelijk natuurbeheer. De boom die over of in de beek dreigde te vallen is doorgezaagd en hangt nu onbereikbaar voor de bever decimeters boven het water. 

Het was een kleine moeite geweest om de boom en de takken in het water te leggen. Nu zit er voor de bever niets anders op dan een volgende boom te vellen.