donderdag 12 maart 2020

Voortgang onderzoek beverdammen nog onzeker

Onderzoeksbureau Natuurbalans, dat in de Roode Beek bij de Meinweg onderzoek uitvoert naar de invloed van beverdammen op het ecosysteem, gaat de voorwaarden inventariseren om te zien of dit onderzoek doorgang kan vinden. Dit onderzoek werd stilgelegd nadat het door het (illegaal) verwijderen van beverdammen op niets was uitgelopen. Zowel de Provincie Limburg als Waterschap Limburg willen het onderzoek voortzetten, maar door de verstoorde verhouding met het onderzoeksbureau is nog allerminst zeker of het zal doorgaan.
Op de foto's is één van de bewuste dammen te zien met een wildcamera van de onderzoekers op het moment dat er nog niets aan de hand was. (september 2018)
Lees onderstaande mededeling van Gedeputeerde Hubert Mackus.


Onderwerp
Mededeling portefeuillehouder inzake project “effecten bever op flora en fauna in het Rode beekdal”.

Geachte Staten,
Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de voortgang en actuele stand van zaken van het projectonderzoek naar het effect van de aanwezigheid van de bever op het ecosysteem en doelsoorten van de Rode beek op de Meinweg. Portefeuillehouder Mackus heeft u deze toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur van 10 januari jl. Op 5 februari jl. zijn over dit onderwerp ook statenvragen van de Partij van de Dieren beantwoord.
Aanleiding
Op 5 januari 2018 heeft de provincie Limburg, mede op verzoek van het Waterschap Limburg en een
lokale beveronderzoeker een opdracht verleend aan Bureau Natuurbalans voor het onderzoek naar de effecten van de aanwezigheid van de bever in de Rode beek voor de periode van vijf jaar. Lopende het onderzoek traden er gebeurtenissen op die niet op voorhand waren voorzien.
·       *     Er vond een bosdunning plaats op Duits grondgebied waarna de bevers tijdelijk het gebied hebben verlaten.
·       *      Door dammenbouw werd een particulier bos met een Natura-2000 doelstelling onder water gezet dat hierdoor kan afsterven, waarna werd besloten om één dam te verwijderen en een dam te verlagen.
·      *      Er worden door mensen in opbouw zijnde dammen verwijderd waardoor de bevers onrustig zijn en continue op zoek gaan naar een nieuwe locatie. Hierdoor komen ze in conflict met het buurpaar bevers, wat het onderzoek verstoord. Eind 2019 is er een dode bever in het gebied gevonden. De vraag is of deze verstoringen dusdanig groot zijn dat het onderzoek niet meer kan worden uitgevoerd.

Bijeenkomst 6 februari jl.
Op 6 februari jl. heeft Bureau Natuurbalans, het onderzoeksbureau dat het onderzoek uitvoert, de
projectgroep (waterschap, provincie en onderzoekers) bij elkaar gebracht. Een belangrijke vraag is of alle partijen nog met elkaar verder willen, en onder welke voorwaarden omdat de onderlinge verhoudingen op scherp zijn gezet. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het ook belangrijk hoe het gaat met de bevers en de andere soorten in de eerste jaren van het onderzoek.
Onderzoeksgegevens
Uit de eerste gegevens blijkt dat door de aanwezigheid van de bevers er meer variatie aan het optreden is in het beekdal. De bevers zijn sinds de verstoringen minder actief geworden, maar nog steeds aanwezig, hoewel de dode bever die is gevonden deel uitmaakte van een van de beverpaartjes. Er komen door dammenbouw en vraat van de bevers meer algemene soorten bij. Hierdoor is er echter wel minder ruimte voor de zeldzame, kenmerkende soorten van dit beekdal zoals zeldzame macrofauna (waterinsecten) en de vissen van snelstromende wateren. Ook de bronlibel is sinds de droogte van 2018 en 2019 in de regio voor de voortplanting geheel afhankelijk geworden van de bronnen langs de Rode beek. Deze kunnen door dammenbouw van de bever onder water komen te staan en verloren gaan. Doordat er door dammenbouw meer stroming achter de dam ontstaat, is de kwaliteit voor de zeldzame soorten wel plaatselijk verbeterd. Een aantal gezenderde vissen komen wel door de dammen heen, maar ook een aantal niet. Of de beekprik, een Natura-2000 doelsoort, negatieve effecten ondervindt, is nog niet duidelijk geworden. Het beeld is echter nog niet volledig. De gegevens laten zien dat het nog steeds waardevol is om te blijven meten en door te gaan met het onderzoek.
Hoe nu verder?
Zowel de provincie als het Waterschap Limburg heeft aangegeven door te willen met de proef. Om dit
echter mogelijk te maken is het nodig om de voorwaarden opnieuw te definiëren. Een belangrijke vraag daarbij is of en hoe er wordt ingegrepen door het verlagen of verwijderen van dammen indien een belang hierom vraagt. Een gedeelde voorwaarde is in ieder geval dat de bevers rust krijgen en dat daarom de proef om de bevers een rustige locatie te geven moet worden uitgevoerd voor de bevers aan de voortplanting beginnen. Hiervoor ligt een plan klaar.
Besluit.
Afgesproken is dat onderzoeksbureau Natuurbalans, dat het onderzoek uitvoert, de verdere voorwaarden gaat inventariseren voor 10 maart a.s. waarna de betrokken partijen besluiten om wel of niet door te gaan voor de start van het voortplantingsseizoen van de bever.

Gedeputeerde Staten van Limburg, namens dezen, H.J.H. Mackus