dinsdag 24 april 2018

PERSBERICHT VAN WATERSCHAP LIMBURGPERSBERICHT VAN WATERSCHAP LIMBURG

Waterschap Limburg doodde 15 bevers vanwege (dreigende) schade
In de periode januari t/m april 2018 heeft Waterschap Limburg 15 bevers gedood. Dit was nodig omdat de dieren veiligheidsrisico’s en natschade veroorzaakten en op enkele plekken zeldzame natuur aantastten. Nu er jonge bevers geboren kunnen zijn,  is het waterschap gestopt met het doden van bevers. Waarschijnlijk voor langere tijd, want vanuit Groot-Brittannië is er een verzoek gekomen om beverfamilies  over te nemen. 
Het waterschap is onder meer verantwoordelijk voor het peilbeheer in de Limburgse beken. De  dammen die de bevers bouwen, zorgen voor een verhoogd waterpeil met natte landbouwgronden  en soms ook natuurschade tot gevolg. De oeverholen die bevers graven, veroorzaken verzakkingen van taluds,  onderhoudspaden en zelfs dijken en wegen. Dit brengt risico’s met zich mee voor de openbare veiligheid, voor bezoekers van een natuurgebied en voor medewerkers die met machines onderhoudswerk verrichten. Ingrijpen door het waterschap is daarom nodig. 
Ingrijpen 
In september 2017 stelde Provincie Limburg het Fauna Beheerplan Bever 2017-2020 vast. Dit plan biedt de mogelijkheid om,  buiten kansrijke gebieden en onder strikte voorwaarden, bevers te doden die (dreigende) schade veroorzaken. Het waterschap heeft op 3 locaties in Limburg gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Eerst zijn andere, niet-dodelijke methoden geprobeerd, maar die bleken niet effectief, zoals het verlagen van dammen of het plaatsen van buizen door dammen. Verplaatsen van bevers naar andere gebieden was ook niet mogelijk.  
Aanpakken wateroverlast en voorkomen veiligheidsrisico’s
In de Oostrumse beek (gemeente Venray) en de Neerpeelbeek (gemeenten Nederweert/Leudal) zorgde het verhoogd waterpeil door beverdammen voor natte akkers en schade voor agrariërs. Het Waterschap maakte hier hoge kosten om dit te voorkomen. Daarnaast bestond hier het risico van ingezakte taluds, onderhoudspaden en wegen door de aanwezigheid van vele oeverholen. Dit bracht onacceptabele veiligheidsrisico’s met zich mee voor wandelaars, automobilisten of onderhoudsmedewerkers. Bij de Oostrumse beek zijn 4 bevers gedood en bij de Neerpeelbeek 3 . 
Beschermen natuur en zeldzame soorten
In het bronnengebied van de Kingbeek, ten zuiden van Obbicht in de gemeente Sittard-Geleen, was ingrijpen nodig om de watertoevoer naar het Kasteel Obbicht te garanderen. In de bronnen is sprake van een uniek ecosysteem dat verder nergens in Nederland voorkomt. Door de bevers dreigde dit ecosysteem te vernatten en verloren te gaan. Het Waterschap heeft hier  8 bevers gedood. Het leefgebied is vervolgens ongeschikt gemaakt (dammen en burcht zijn verwijderd).
Hervestiging
Het doden van bevers is slechts een tijdelijke oplossing op deze locaties. Waarschijnlijk is de hervestigingsdruk zo hoog dat er snel weer nieuwe dieren zitten. Het Waterschap zal mogelijke hervestiging en daarmee de effectiviteit van deze  maatregel blijven monitoren en mag pas weer doden als er opnieuw schade ontstaat. De gedode bevers gaan naar het RIVM voor onderzoek naar de aanwezigheid van Hazenpest.
Bevers naar Groot-Brittannië
Inmiddels is er vanuit Groot-Brittannië een concrete vraag om drie beverfamilies over te nemen om de genetische diversiteit te versterken. Har Frenken, bestuurder Waterschap Limburg: “We zijn erg blij dat er mogelijk een nieuw thuis is gevonden voor enkele  beverfamilies. Als waterschap werken we graag mee aan een verhuizing, die overigens nog even op zich laat wachten. Ark Natuurontwikkeling brengt samen met de Provincie Limburg het papierwerk  in orde en regelt de opvanglocatie en de verhuizing. Hopelijk  kan de eerste beverfamilie in het najaar emigreren.“

Tot zover het persbericht. Daarin zijn niet al mijn vragen beantwoord. Die mag ik persoonlijk stellen en ik zal in een volgend blog uitleg geven over de vangmethode en de motieven die het Waterschap daarbij had.

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten